Bel +31 (0)73 54 751 74 (ma/vr: 8:30 tot 17.00 uur)

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN: TMB Image Center B.V. Schijndel

Schijndel, 6 augustus 2009
gedeponeerd bij K.V.K. onder depotnr. 63/2009

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt onder "wederpartij" verstaan: iedere privaatrechtelijke
(rechts)persoon alsmede samenwerkingverbanden zonder rechtspersoonlijkheid aan wie TMB een offerte heeft gedaan of die met TMB een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten,

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van TMB en voor iedere overeenkomst tussen TMB en een wederpartij, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen TMB en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door TMB uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Onder iedere overeenkomst bedoeld in het vorige lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen - maar daartoe niet beperkt - het ontwerpen en vervaardigen van twee- en driedimensionale modellen, vormgevingen, ontwerpen, kopieën, drukwerken, prints, bindingen en wires alsmede het verzorgen van reclame- print en drukactiviteiten (ontwerp, drukwerk etc.) en alles wat daartoe behoort, in de ruimste zin van het woord. Met name worden daaronder ook verstaan reclame-uitingen, druk- en printwerk op auto's en kleding.
3. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met TMB gesloten overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3 Offertes
l. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend. Alle opdrachten van een wederpartij worden pas geacht tot een overeenkomst te leiden, nadat deze door TMB schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
2. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van TMB wordt door de opdrachtgever correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 24 uur na de verzending door TMB schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4 Uitbesteding van onderdelen aan derden
TMB is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit volgens TMB voor een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht wenselijk is en de daarmee samenhangende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij
1. De opdrachtgever behoort ervoor te zorgen dat alle gegevens, voorbeelden en modellen welke TMB redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van TMB. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door TMB aan te geven wijze. Tevens verschaft opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
2. TMB heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
3. TMB is niet aansprakelijk indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onjuist wordt uitgevoerd indien dit het gevolg is van te laat of onjuist aangeleverde gegevens of stukken van de opdrachtgever.
4. Wederpartij is gehouden om de schade die TMB door deze vertraging of onjuiste informatie lijdt te vergoeden.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie; auteursrechten
1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
2. Op ontwerpen die door TMB zijn ontwikkeld en die tot stand zijn gekomen middels bij TMB werkzame personen dan wel in opdracht van TMB voor opdrachtgevers zijn ontwikkeld, heeft TMB een haar bij uitsluiting toekomend auteursrecht, welk auteursrecht niet overgaat op de opdrachtgever.


Artikel 7 Voorschotbetaling en zekerheidsstelling
l. TMB is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan een voorschotbetaling of voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
2. Indien de verlangde zekerheid of het gevraagde voorschot niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft TMB het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan TMB alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 8 Wijzigingen in de overeenkomst
l. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en bij voorkeur schriftelijk ter kennis van TMB te worden gebracht. De daarmee samenhangende extra kosten worden door TMB aan de opdrachtgever doorberekend. Aan eventueel eerder door TMB opgegeven levertijden is TMB alsdan niet langer gebonden.
2. TMB is bevoegd haar concepten of ontwerpen die in geringe mate afwijken van hetgeen is overeengekomen aan te passen, indien zij daarvoor redelijke, technische of esthetische argumenten aanwezig acht.

Artikel 9 Levering/Afwerking
1. Termijnen zijn slechts indicatief en altijd vrijblijvend.
2. Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. bestelde, c.q. geleverde voor risico van de opdrachtgever vanaf de sluiting van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt ontwerp c.q. levering af bedrijf TMB. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door TMB met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
3. De opdrachtgever is verplicht de gekochte, c.q. bestelde, c.q. te leveren zaken of ontwerpen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. TMB heeft het recht om niet tot afwerking of tot levering over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.


Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen
l. De wederpartij dient de ontwerpen zo spoedig mogelijk te beoordelen of te onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van TMB dat de ontwerpen ter beschikking van de wederpartij staan. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de ontwerpen aan de overeenkomst beantwoorden, te weten:
- of de juiste ontwerpen zijn geleverd,
- of de afgeleverde ontwerpen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze onmiddellijk mondeling en binnen 2 werkdagen na aflevering of na ontdekking daarvan schriftelijk aan TMB te melden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 11 Monsters, modellen en voorbeelden
1. Als TMB een model, monster of voorbeeld van een print- of drukwerk toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken of ontwerpen kunnen, wat betreft de uiteindelijke eindproducten wat betreft vorm, kleur of ontwerp van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van TMB op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan TMB omstandigheden ter kennis komen die voor haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien TMB de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is TMB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van TMB schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan TMB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TMB bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Recht van retentie
TMB is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de wederpartij heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. De door TMB geleverde zaken of gemaakte ontwerpen blijven het eigendom van TMB totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met TMB gesloten overeenkomsten is nagekomen, ook die welke niet direct betrekking hebben op de betreffende overeenkomst.

Artikel 15 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van TMB:
a. gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van TMB;
b. exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
c. exclusief de kosten van verpakkingen, transport en verzekering.
d. vermeld in €; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Indien TMB met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.
Prijsopgaven en offertes van TMB blijven ten hoogste 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt.

Artikel 16 Betaling
1. Tenzij contante betaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een van de op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummers ten name van TMB te Schijndel. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening. Korting of verrekening is niet toegestaan, ook niet indien de opdrachtgever een opeisbare vordering heeft op TMB.
2.TMB is gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 5 % kosten in verband met kredietbeperking. Indien de wederpartij de factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum betaalt, mag deze het bedrag van de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering brengen. De wederpartij verplicht zich echter om de op de factuur in rekening gebrachte kredietbeperking aan TMB te betalen bij voldoening van de factuur later dan dertig dagen na de factuurdatum.
3.Na het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
4.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17 Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag van tenminste 15% van de factuur exclusief BTW (met een minimum van € 125,-), zulks vermeerderd met € 25,- aan administratiekosten. Indien dit percentage hoger is dan hetgeen TMB toekomt aan incassokosten op grond van het Rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, prevaleren die incassokosten boven het in dit artikel genoemde percentage.
2. Indien TMB hogere kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld als gevolg van beslaglegging of faillissementsaanvrage komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. TMB kan door enige opdrachtgever slechts aansprakelijk worden gesteld ten belope van het bedrag waarvoor zij -TMB- door haar beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Ook overigens is TMB nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar gemaakte ontwerpen, drukwerk, prints of logo's, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
2. Iedere aansprakelijkheid terzake eventuele gevolg- of bedrijfsschade van de opdrachtgever, bijvoorbeeld wegens vertraagde levering, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor dergelijke schade kan TMB nimmer aansprakelijk worden gesteld.
3. Evenmin is TMB aansprakelijk voor de inhoud en het ontwerp van door haar geleverd print- of drukwerk, indien die inhoud, dat ontwerp of die vormgeving aanstootgevend dan wel strafbaar mocht zijn, indien en voorzover TMB deze inhoud, ontwerpen of vorm slechts in opdracht van de opdrachtgever heeft geproduceerd.

Artikel 19 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan TMB zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: defecten aan door TMB gebruikte machines, stakingen, ook in andere bedrijven dan die van TMB; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, elektriciteit of andere hulpstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan TMB afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TMB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TMB niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien TMB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel of reeds ontworpen deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 20 Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en TMB, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch. TMB blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.